Riktad investering – För ökad social hållbarhet

Genom att börja erbjuda Lån för Social Hållbarhet vill Kommuninvest främja långsiktiga investeringar som plattform för ett mer socialt hållbart samhälle.

Sedan fem år tillbaka erbjuder Kommuninvest Gröna lån för utpräglade miljö- och klimatinvesteringar, och dessa utgör för närvarande drygt 10 procent av utlåningen.

– I takt med att de sociala utmaningarna i Sverige blivit allt tydligare har vi märkt en ökad efterfrågan från våra kunder på en finansieringsprodukt som, i likhet med Gröna lån, kan stimulera och möta kommunsektorns arbete med social hållbarhet. Parallellt har utvecklingen på kapitalmarknaden varit drivande då de institutionella investerarna som tidigare köpt gröna obligationer nu också börjar intressera sig för social hållbarhet. Med andra ord, en efterfrågan som finns i både kund- och investerarled, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef vid Kommuninvest.

I takt med växande önskemål om en social låneprodukt har Kommuninvest tillsammans med medlemmar och kunder arbetat med att utveckla en produkt som på ett konkret sätt kan bidra i medlemmarnas sociala utvecklingsarbete.

– I likhet med de Gröna lånen har vi för den nya sociala låneprodukten arbetat med ett antal grundkrav som ska gälla för alla låneansökningar. Till exempel ska det handla om finansiering av investeringar och social insatser som ingår i låntagarnas systematiska arbete för social hållbarhet alternativt kan bidra till att utveckla ett sådant arbete. Därtill ska satsningarna vara långsiktiga, ha tydliga mål och inkludera systematisk utvärdering av de sociala resultaten, säger Björn Bergstrand.

Satsningarna ska vara långsiktiga, ha tydliga mål och inkludera systematisk utvärdering av de sociala resultaten.

Det unika för så kallade Lån för Social Hållbarhet är hur det kravställs på en kombination av ”hårda” och ”mjuka” investeringar, eller om man så vill på fysiska investeringar i kombination med sociala insatser. Den finansiering som Kommuninvest bistår med ska avse fysiska tillgångar som kan utgöra plattformar för det sociala arbetet, medan låntagaren bekostar de sociala insatserna. Tre övergripande lånekategorier med tillhörande underkategorier har identifierats:

• Boende och boendemiljöer
• Hälsa, idrott, utbildning och kultur
• Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

– Vi har också insett att vissa fysiska investeringar i sig kan bidra till att främja social hållbarhet, utan att de är kopplade till särskilda sociala insatser. Därför erbjuds också möjlighet att finansiera som social insats. Det gäller i de fall forskning, förstudie och/eller beprövad erfarenhet visar att den fysiska investeringen i sig kan bidra till att nå uppställda sociala mål, säger Björn Bergstrand.

Under hösten siktar Kommuninvest på att i en pilotfas testa konceptet, där ett antal kunder får ansöka om Lån för Social Hållbarhet. Ett kommunalt bostadsbolag som ligger i startgropen med sin ansökan är Eidar i Trollhättan,
som förvaltar runt 6 400 lägenheter varav 30 procent finns i utsatta områden. Att arbeta med social hållbarhet är en självklarhet sedan många år och görs med ett helhetsperspektiv på människa, område och stad.

– Att verka för en social hållbarhet är en prioriterad fråga för oss. Att rusta upp och förvalta områden och fastigheter, jobba med trivsel och trygghet, föra en dialog med de boende och bidra med lokal sponsring är en del av allmännyttans DNA och uppdrag. På så sätt skulle jag säga att vi på Eidar alltid arbetat med social hållbarhet, även om vi tidigare inte satt den etiketten på arbetet, säger Anna Wänblom, chef uthyrning och social hållbarhet vid Eidar.

Frågan om social hållbarhet är sedan ett antal år väl förankrad på ledningens agenda, vilket i sin tur gör att frågan prioriteras runt om i hela organisationen och finns närvarande i det dagliga arbetet.

– Frågor som hur vi arbetar idag, om vi gör saker på rätt sätt och vad vi kan göra mer, engagerar hela organisationen och leder till en levande och aktiv diskussion om hur vi kan arbeta för att öka den sociala hållbarheten ytterligare, säger Anna Wänblom.

När Eidar 2016 valde att flytta sitt kontor med runt 120 anställda till Granngårdens centrum, som ligger i ett av de utsatta områdena, var också visionen med initiativet tydlig; att utveckla platsen från där ingen vill vara, till en plats där alla vill vara. Att mäta effekter och resultat av arbetet med social hållbarhet är på många sätt utmanande, men en god effekt så här långt som sannolikt kan härledas till flytten är att antalet lokalvakanser i området sedan 2016 minskat till noll.

– Det finns ingen ”quick fix” utan det är ett långsiktigt arbete där effekterna av det arbete som görs oftast kan ses på ett par års sikt. Att formulera mål är ett pågående arbete hos oss och framförallt bestämma vad det är vi vill uppnå med en insats. Därefter resonera om hur vi i så fall bäst kan mäta effekterna; är det med ökad kundnöjdhet, upplevelse av en ökad trygghet i området, minskad skadegörelse, eller att de boende känner sig stolta över sitt område? säger Anna Wänblom.

Att forma samarbeten och att samverka med olika aktörer är ytterligare en
central del i arbetet med social hållbarhet. Genom att vara på plats mitt ute i verksamheten har Eidar goda möjligheter att vara navet för att sprida och samordna information till och mellan olika aktörer.

– Vi varken kan eller ska driva allting själva utan det handlar om samverkan med en rad aktörer. Jag ser oss främst som en samordnande kraft för att säkerställa fokus på rätt saker när en gemensam insats görs. Ett konkret exempel är Eidar Akademi där vi bland annat samverkar med Trollhättans stad, arbetsförmedling och Kunskapsförbundet Väst. En viktig målsättning med Eidar Akademi är att bidra till att skapa en framtidstro och en väg till egen försörjning genom att binda samman språk, utbildning och jobb – viktiga
nycklar för att motverka utanförskap och främja integration, säger Anna
Wänblom.

Kommuninvest hoppas på att fler kommunala aktörer ska göra som Eidar i Trollhättan och vilja använda Lån för Social Hållbarhet för sin finansiering. Om pilotfasen ger goda resultat är ambitionen att under 2021 göra lån för social
hållbarhet tillgängliga för alla Kommuninvests medlemmar. Förutsatt en tillräckligt stor utlåning hoppas man att på sikt kunna emittera en första social obligation.

– Fem år efter lanseringen har Kommuninvest beviljat Gröna lån om ungefär 70 miljarder kronor till nästan 380 projekt i över 150 kommuner och regioner. Våra ambitioner med Lån för Sociala Hållbarhet är också höga även om vi idag har svårt att bedöma hur snabb tillväxten kan bli. Men vi kan konstatera att hållbarhetsfrågan är etablerad på agendan, vilket gör att det kan gå betydligt snabbare än vad någon av oss anar, säger Björn Bergstrand.