Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Med ambitionen att lyfta fram personer som stärker tilliten till den offentliga sektorn har Kommuninvest tillsammans konsultbyrån Public Partner instiftat Axel-priset. De första två mottagarna utsågs i början på december 2018.

Lina Dahlbäck, ekonomichef i Malå kommun, och Ola Schön, kanslichef i Södertälje kommun, får 2018 års Axelpris. Pristagarna, som erhåller 25.000 kr var, fick utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm SKL:s ordförande Lena Micko hyllningstalade.

– Det är mycket värdefullt att priset instiftats, vi behöver verkligen uppmärksamma de insatser som dagligen utförs i kommunala verksamheter, säger Lena Micko.

– Både Lina Dahlbäck och Ola Schön har visat hur man uthålligt och trots knappa resurser driver frågor om god ekonomisk hushållning, omprövar verksamheter, bereder bra beslutsunderlag och på den politiska ledningens uppdrag verkställer fattade beslut på ett effektivt sätt.

Det är Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner som står bakom Axelpriset. Priset är instiftat för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden det bygger på.

Priset delas i år ut till kommunala tjänstemän som särskilt väl står upp för de värden Axelpriset vill uppmärksamma. Det är bland annat opartiskhet och saklighet i tjänsteutövningen, öppenhet och tillgänglighet samt omsorg om gemensamma medel.

OLA SCHÖN
KANSLICHEF SÖDERTÄLJE KOMMUN

Grattis! Hur känns det?

– Det känns stort, glädjande och så blir jag stolt.

Blev du överraskad?

– Ja, väldigt. Jag visste inte att man förekom i sådana sammanhang. Jag är naturligtvis jätteglad personligen, men även för att priset uppmärksammar en yrkesgrupp i kommunerna som kanske inte syns så mycket men alltid finns med i bakgrunden och arbetar för att hanteringen av politiska ärenden och beslut ska rulla på så smidigt som möjligt.

I prismotiveringen talas det särskilt om att du ansvarat för en väl fungerande ärende- och beslutsprocess i en unikt händelserik och mångfacetterad kommun. Hur arbetar du?

– Det stämmer, i Södertälje händer det mycket. Det är viktigt att arbeta med hela ärendeprocessen. Jag försöker alltid ha en bild av hur ärenden vandrar i organisationen, från nämnd till fullmäktige.

Har du metoder eller sätt som även andra kommuner skulle kunna ha nytta av?

– Att vara lyhörd, förberedd och veta vilka frågor som är på gång och ha sin bild av vilka visioner som finns i de politiska styrdokumenten. Vi har en organisation där nämndsekreterare tillhör det stadskansli där jag är chef, så genom dem har vi god koll på ärendens väg igenom beslutskedjan. Vi har även ordnat så kommunens olika sammanträden sker på tider som är bra i förhållande till övriga delar i kedjan, så att ärendena snabbt kan vandra i rätt ordning mellan instanser.

Priset ges till någon som personifierar tjänstepersonsidealen. Vilka är dessa kännetecken?

– Vi måste visa att vi är effektiva, följer samtliga regelverk och tar uppdraget på allvar. Jag tänker ofta på att tilliten som människor har till kommuner och hela den offentliga sektorn inte är något vi kan ta för givet.

Vad innebär det att du erhållit Axel-priset 2018?

– Det är som sagt stort och en unik händelse i mitt yrkesliv. Jag börjar närma mig pensionsåldern, så det är ett kvitto på att det man har gjort under åren här varit rätt hyfsat.

LINA DAHLBÄCK
EKONOMICHEF MALÅ KOMMUN

Grattis! Hur känns det?

– Tack! Det känns väldigt hedrande. Jag blev jätteglad! Man tänker ju ofta att man bara jobbar på i sin lilla värld och ingen kanske märker så mycket av det. Så det var väldigt roligt.

Blev du överraskad?

– Absolut! Vi hade precis svarat på några offerter så när jag fick ett telefonsamtal om ett pris trodde jag det hade med dem att göra.

I prismotiveringen talas det särskilt om att du har utvecklat en resursfördelningsmodell som ni använder i kommunen. Vad är det för något?

– Ja, vi har tillsammans med SKL utvecklat en modell där vi utifrån den kommunala kostnadsutjämningen sätter prislappar på de olika åldersgrupperna som finns i kommunen. Sedan jämför vi den egna verksamheten när det gäller ambitionsnivå och effektivitet med den genomsnittliga nivån enligt utjämningssystemet.

Vad lärde ni er om den egna verksamheten då?

– Att vi delvis stack ut. Vi är exempelvis dyra inom en del områden, som äldreomsorgen. Det ger politikerna möjlighet att prioritera bättre och skapar ett bättre underlag för politiska beslut.

Är detta ett system som även andra kommuner skulle kunna ha nytta av?

– I allra högsta grad. Vi är redan inne i ett arbete där vi ska hjälpa Arjeplogs kommun. Många andra kommuner i vår region har efterfrågat just en sådan här modell.

Är det några speciella utmaningar med att arbeta i en liten kommun med en minskande befolkning?

– En liten kommun ska ju utföra samma arbete som alla andra, bara i mindre omfattning. Alla delar ska ju finnas, samtidigt som samhället också ska vara attraktivt att bo. När man har höga kostnader för kärnverksamheten innebär det en utmaning.

– Det finns många fördelar också, såsom närheten. Vi är en liten organisation, där goda förutsättningar finns för att kunna se hela kommunen som en enda koncern och arbeta tillsammans med exempelvis föreningsliv och näringsliv för allas bästa.