KI Finans – Effektivt verktyg för förvaltning av finansiella tillgångar

Den webbaserade tjänsten KI Finans Tillgång ligger helt i linje med Kommuninvests ambition att på alla sätt tillhandahålla stöd och verktyg som skapar värden för kundernas finansförvaltning. KI Finans tillgång ska erbjuda en webbaserad lösning för en trygg och effektiv hantering av finansiella tillgångar.

I samband med att KI Finans Skuld lanserades – och visade sig vara ett effektivt och prisvärt verktyg som underlättar vår vardag otroligt mycket – dök en ny idé upp. Varför inte försöka upprepa succén genom att utveckla en kostnadseffektiv lösning för att förvalta en kommuns eller landstings finansiella tillgångar? Det handlar om ansenliga summor, som bara för vår del kan summeras till runt 4,2 miljarder kronor, säger Fredrik Holst, budget och finanschef vid Region Västmanland, därtill en av initiativtagarna till KI Finans Tillgång.

Resultatet av det tajta samarbetet mellan Kommuninvest, systemleverantören och regionerna Sörmland, Örebro Län respektive Västmanland realiseras nu i form av den webbaserade modulen KI Finans Tillgång. Precis som namnet anger ger verktyget stöd för att löpande hantera finansiella tillgångar, analysera avkastning och risk, därtill ta fram rapporter och bokföringsunderlag.

– Jag upplever att vårt samarbete i mångt och mycket speglar hela grundtanken med Kommuninvest – tillsammans är vi starkare! Det gäller inte bara utvecklingsarbetet av nya verktyg som möter våra specifika behov, utan också för att det samtidigt ger oss möjlighet att dela erfarenheter och lära av varandra. Det är betydande belopp vi ska förvalta, och med KI Finans Tillgång får vi en grundläggande ordning och reda, vilket ger transparens och trygghet för alla inblandade. Till exempel tillför systemet en viktig funktion för att beräkna och kontrollera att de många gånger stora belopp som vi får tillbaka i form av fondrabatter, är korrekta. Verktyget ger också en total överblick av våra innehav tillsammans med möjligheten att i realtid kunna följa och agera på marknadssvängningar. Därtill är spårbarheten av transaktioner hög, vilket inte minst revisorerna uppskattar, säger Fredrik Holst.

Den fortsatta utvecklingen av KI Finans Tillgång koncentreras bland annat på att ge bättre förutsättningar att nå högre avkastning på placeringar. Det handlar till exempel om att tillhandahålla skarpare beslutsunderlag som ger möjlighet att utvärdera fondförvaltare och deras agerande gentemot marknadens rörelser, liksom möjlighet att göra egna simuleringar av finansiella scenarier.

– Ytterligare en viktig del framöver är att säkerställa att innehaven i pensionsportföljen går i takt med de höga ambitioner som vi har inom etik och hållbarhet. Bland annat genom att enkelt kunna ta ut statistik kring andelen gröna obligationer, andelen hållbarhetsfonder, screena portföljen utifrån det koldioxidavtryck innehaven ger upphov till osv. Att automatisera så mycket som möjligt för att snabbt och enkelt få fram information som gör att initierade beslut kan tas, säger Fredrik Holst.

Framåt kommer också en tredje modul att implementeras i KI Finans, i form av funktioner för likviditets- och investeringshantering. Syftet är bland annat att effektivisera den manuella handpåläggning som i dag i de flesta fall sker i kalkylprogrammet Excel, liksom att säkerställa en snabb och enkel process för att få fram tillförlitlig statistik.

– Vi känner oss inte på något sätt klara, utan kommer fortsätta att förfina och anpassa för att säkerställa verktyg som möter våra kunders behov. Ytterligare en målsättning är att implementera funktioner som låter data flyta fritt mellan Skuld och Tillgång och därmed ger en sammanställning av den totala finansiella positionen och dess sammantagna risk, säger Pelle Holmertz, affärsutvecklingschef för KI Finans.