Vägledning för uppdatering av finanspolicy

Nu lanserar Kommuninvest ett rådgivningsmaterial för kommuner eller regioner som ska formulera en ny finanspolicy eller uppdatera sin befintliga. Det nya högre ränteläget har lett till ett ökat behov hos många kommuner att förnya sina finanspolicyer, berättar Maria Åström, finansrådgivare hos Kommuninvest och en av de ansvariga bakom den nya vägledningen.

Dela:

Svårt att snabbt ställa om när allmännyttans kostnader ökar

De kommunala bostadsbolagen drabbas inte bara av högre räntor utan även ökade driftskostnader. Högre hyra täcker inte upp kostnadsökningarna vilket leder till minskat resultat och att underhåll skjuts på framtiden. ”Det är framför allt våra små bolag som drabbas hårt”, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Dela:

Kommuninvest nya vd redo för framtidens utmaningar

Stigande räntor, annalkande lågkonjunktur, utbyte av Kommuninvests viktigaste affärssystem och anpassning till den nya EU-taxonomin för hållbara investeringar. Det är många utmaningar som Kommuninvest nya vd Katarina Ljungqvist har att ta sig an.

– Det som är utmanande ger också energi. Nu är det bara att kavla upp ärmarna, säger hon.

Dela:

Gröna lån ger stora klimatvinster

Sedan starten 2015 har efterfrågan på Kommuninvests Gröna lån växt stadigt. Vid utgången av 2022 hade lån till 541 gröna investeringsprojekt beviljats – satsningar som sammanlagt resulterar i över 700 000 ton minskade utsläpp av koldioxid årligen.

Dela:

Linda Frohm och Erik Langby tar över ordförandeklubborna

Vid föreningsstämman i mars tog två politiska veteraner över de två ordförandeposterna i Kommuninvest. Linda Frohm, moderat region- och kommunpolitiker från Norrbotten, valdes till ny ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening. Erik Langby, moderat kommunpolitiker i Sigtuna – tidigare mångårigt kommunalråd i Nacka – utsågs till ny ordförande i kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB.

Dela:

Kommunerna bra på innovation – men dåliga på att sprida resultaten

Det är bra att kommunsverige satsar på innovation. Men arbetet behöver förbättras så att goda innovationer får bättre spridning i landet, medan verkningslösa eller kontraproduktiva innovationer hålls tillbaka. Det är slutsatser i en ny forskningsöversikt som finansierats av Kommuninvest.

Dela:

Grönt ljus för Gröna Lån i Falköping

I Falköping har man verkligen sett värdet av Kommuninvests Gröna lån – inte minst för att tydligt visa och bevisa kommunens höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet.

Dela:

Framtid i fokus

Nya civilministern Erik Slottner och hans departement följer de svenska kommunernas situation noga. För närvarande planeras inget ytterligare stöd, men civilministern håller dörren öppen för möjligheten för nya insatser om det ekonomiska läget skulle förvärras.

Dela:

Med utblick mot omvärlden

När Göran Färm lämnar ordförandeklubban i Kommuninvests föreningsstyrelse vidare vid föreningsstämman i vår, kan han se tillbaka på åtta händelserika år. Under hans tid som ordförande har antalet medlemmar växt stadigt, samtidigt som verksamheten expanderat oavbrutet. Men det har inte saknats besvärliga utmaningar att hantera.

Dela:

Kärvare tider i fokus på medlemssamråden

Totalt 360 förtroendevalda och tjänstepersoner deltog i årets medlemssamråd, som den här gången hölls både fysiskt på fyra platser och fyra digitala tillfällen. Den ekonomiska utvecklingen och framtidsutsikterna för kommuner och regioner stod i centrum för diskussionen på samrådsmötena.

Dela:

Social satsning lyfter Höjden

Med Kommuninvests Lån för Social Hållbarhet rustar Tanum Bostäder upp och förnyar ett helt bostadsområde i Tanumshede. Satsningen innebär ett stort lyft för både den inre och yttre boendemiljön, men har också gett goda lärdomar om hur dialogen med hyresgästerna kan utvecklas och förbättras.

Dela:

”Vi räknar med röda siffror hos en del”

Högre räntor i kombination med allt dyrare byggkostnader leder till att många nya bostadsprojekt läggs i malpåse. Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, tror att byggandet minskar med 50 procent och han räknar med att en del medlemsföretag kommer gå med underskott.

Dela:

SÄKERHET PÅ KARTAN

Ukrainakriget har fört upp cybersäkerhet mycket högre på agendan, och mycket händer när det gäller cybersäkerhet också i det finansiella systemet. Bland annat som ett led i att återuppbygga totalförsvaret.

Dela:

Fortsatt sjunkande investeringar

För andra året i rad minskade de svenska kommunernas investeringsvolymer under 2021. Investeringsbehoven är dock fortsatt stora, framför allt när det gäller underhåll av fastigheter och infrastruktur. Det visar Kommuninvests rapport ”Den kommunala låneskulden” som nu har publicerats.

Dela:

”Nu är tillfället att hitta den nya normala nivån”

Med högre ränta räknar Kommuninvest med en viss avmattning i investeringarna och att många kunder kommer att se över sina låneportföljer. ”Detta är tillfället att hitta den nya normala nivån”, säger Maria Viimne, vice vd på Kommuninvest.

Dela:

”Inte läge att driva en expansiv finanspolitik”

Lars Heikensten, ordförande i Finanspolitiska rådet, anser att det behövs en inbromsning i svensk ekonomi för att få ner inflationen. Och han rekommenderar den nya regeringen att hålla sig borta från en allt för expansiv finanspolitik.

Dela:

Välfärd och hållbarhet på agendan i Almedalen

Efter ett uppehåll under pandemin var Almedalsveckan i somras tillbaka igen i det fysiska formatet. Kommuninvest fanns på plats. Det blev ett program över tre dagar med både externa och interna seminarier, möten och samtal. Fokus låg på välfärd och hållbarhet.

Dela:

Många orosmoln när chefekonomer blickar framåt

Inflationsnivåer som inte setts sedan 80-talet, krig och energichock; senfärdiga centralbanker som försöker kompensera tidigare överexpansion genom att ta i från tårna. Superdeppiga hushåll och en urstark arbetsmarknad. Vart är konjunkturen på väg? Och vad innebär det för kommuner och regioner? Chefekonomerna för Nordea, Annika Winsth, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Annika Wallenskog ger sin bild.

Dela:

Välfärdsekonomerna har gått i mål

I juni avslutade Välfärdsekonomerna sitt uppdrag. Expertgruppen tillsattes av Kommuninvest för två år sedan, mitt under Covid-19-pandemin, för att stärka analysen av kommunernas ekonomi och för att ta fram rekommendationer för några av de viktigaste utmaningarna under och efter pandemin.

Dela:

”Oklokt att privata bolag ska låna pengar för stat och kommun”

Det är oklokt att låta privata bolag med höga avkastningskrav och dyra lån ta över offentliga fastigheter som sedan ska hyras tillbaka. Det kommer framtida generationer att betala dyrt för. Den slutsatsen drar ekonomerna Hans Lindblad och Lars Heikensten som båda arbetat länge med samhällsekonomiska frågor.

Dela:

Noterat

Nyheter i korthet från runtom i landet.

Dela:

Höjda räntor kan slå mot långsiktiga investeringar

Räntehöjningarna slår snabbt mot Sveriges kommuner och regioner, men hur mycket de påverkas varierar kraftigt från fall till fall. Än så länge ser den största risken ut att bli att nödvändiga långsiktiga investeringar återigen får stryka på foten.

Dela:

”Håll fast vid strategin när räntorna stiger”

– När räntorna är på väg uppåt är det extra viktigt att man håller sig till de uppgjorda strategierna, tänker långsiktigt och inte gör några drastiska förändringar, säger Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest.

Dela:

Grön omställning och underhåll driver investeringar

Satsningar för att klara den kommande gröna omställningen, stora underhållsbehov och, i vissa fall, befolkningstillväxt. Det är de största drivkrafterna framåt för kommunerna och regionernas investeringar, konstaterar Linda Andersson Järnberg, docent i nationalekonomi, och Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi, båda vid Örebro universitet.

Dela:

Viktigt uppdrag för Emelie Värja

Kommuninvests forsknings- och utbildningschef Emelie Värja blir huvudsekreterare i den parlamentariska kommitté som ska göra en bred översyn av den kommunalekonomiska utjämningen. Kommittén syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner och regioner att erbjuda invånarna välfärdstjänster.

Dela:

”Stärk de generella stöden”

Några månader in på sitt uppdrag börjar Ida Karkiainen bli varm i kläderna som kommunminister. Dialog har träffat henne för att prata egna erfarenhet från kommunpolitiken, värdet av samverkan och hur kommunerna ska tänka inför sina investeringsbeslut.

Dela:

Sociala skillnader på riktigt

I Gårdsten i Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder arbetat i 25 år med att skapa en bättre boendemiljö. Resultatet har på många sätt blivit inte bara det, utan också ett bättre samhälle.

Dela:

Om kriget kommer

Det förändrade omvärldsläget har fått Sverige att stärka totalförsvaret. En viktig del av det är det civila försvaret, och där är kommunernas roll central.

Dela:

Krönika: EU:s nya hållbarhetslagstiftning

Världens länder har genom Parisavtalet enats om att den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 °C och helst under 1,5 °C. I IPCC:s senaste rapport konstateras att klimatförändringen otvetydigt redan har stört mänskliga och naturliga system, och att det är mycket troligt att det är samhällets val och handlingar under det närmaste årtiondet som kommer att avgöra i vilken utsträckning vi kommer att nå en klimatresilient utveckling.

Dela:

Social hållbarhet i fokus

Aina Rundgren är ny ordförande för Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet. Hennes och kommitténs uppgift är att granska ansökningar till den nya låneprodukten Lån för Social Hållbarhet, som syftar till att främja social hållbarhet i kommuner och regioner.

Dela:

Krönika: Vargen som inte kom

”Så ja, jag hade fel. Men nej, jag gjorde nog faktiskt inte fel. Jag är glad åt att den varg som jag ropade efter 2019 inte kom. Men jag kommer inte att sluta ropa efter vargar.”

Dela:

Hjälp till självhjälp för kommunerna

De närmaste åren finns det möjlighet för ett antal kommuner och regioner att ansöka om hjälp för att få ekonomin i balans. Sammanlagt finns en miljard kronor i statligt stöd som ska fördelas fram till år 2024.

Dela:

Vinnare och förlorare i flyttmatchen

Charlotta Mellander är ett efterfrågat namn i debatten kring växande och krympande delar av Sverige. Hur kommer det sig att vissa kommuner vinner och andra förlorar kampen om inflyttarna? Och är förlorarna verkligen förlorare?

Dela:

Revolution på vägen mot hållbarhet

EU:s taxonomi för hållbarhet har varit en omdiskuterad fråga hela året. Men vad innebär det egentligen och hur påverkas Kommuninvest och dess kunder?

Dela:

Han vill gå på djupet om samverkan

Gissur Ó Erlingsson var en av de första som hörde av sig till Kommuninvests Forskningsberedning efter årets upprop efter idéer. Efter att ha gjort en litteraturöversikt över den existerande forskningen om mellankommunal samverkan menar han att området förtjänar mer uppmärksamhet – både från verksamma i kommunsektorn och från andra forskare.

Dela:

”Sverige tuffar på”

Som prognoschef på Konjunkturinstitutet är det Ylva Hedén Westerdahls jobb att ge beslutsfattare bästa vägledning om vart den svenska ekonomin är på väg. Ett uppdrag som visat sig krävande under pandemin.
Men nu ser hon ljuset i tunneln.

Dela:

Nätverk för social hållbarhet

Intresset för att få veta mer om lån till socialt hållbara investeringar är stort bland Kommuninvests medlemmar. För att öka kunskapsuppbyggnaden etableras nu ett brett nätverk för social hållbarhet.

Dela:

Prisade Gröna lån vill bli norm

Sedan Kommuninvests Gröna lån lanserades för sex år sedan så har 74 miljarder kronor beviljats till 431 olika hållbara projekt. Kommuninvest har blivit Sveriges största utgivare av gröna obligationer och fick nyligen pris av Naturvårdsverket.

Dela:

Effektivisering på rätt sätt

Effektivisering är fortsatt nödvändigt. Men lika viktigt är att göra den på rätt sätt. Glöm osthyveln. Kommuninvests expertgrupp Välfärdsekonomerna anser att vi bör tänka om inför framtidens effektiviseringar.

Dela:

Vart är vi på väg?

För första gången på ett decennium har det börjat pratas om stigande inflation och inflationsförväntningar, särskilt i USA. De långa räntorna – och i viss mån även de korta – har börjat röra sig uppåt.

Dela: